Ułatwienia dostępu

Aktywni, zintegrowani, silniejsi – szansą na przyszłość

plakat2020a

INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł projektu : Aktywni, zintegrowani, silniejsi - szansą na przyszłość
Projekt  Miasta Szklarska Poręba realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Termin 1.08.2020 do 31.07.2021
Finansowanie Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Aktywna, społeczno - zawodowa integracja 18 osób z terenu Szklarskiej Poręby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?

18 (11 M 7 K)
Do projektu zrekrutowanych zostanie 10 osób biernych (w tym 6 z MOW), 4 osoby bezrobotne i 4 pracujące

9 (5 M 4 K) osób mieszkających w Szklarskiej Porębie
6 (4 M 2 K) wychowanków DD i MOW
3 (2 M 1k) osób z niepełnosprawnością
Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się z do skorzystania ze wsparcia.

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację projektu w sposób zindywidualizowany i kompleksowy.
Uwzględnia potrzeby i możliwości klientów oraz punkt widzenia otoczenia (wychowawców MOW i DD, pracowników socjalnych) na zakres potrzeb uczestników i zobowiązań uczestników projektu. Stąd połączenie obligatoryjnych i fakultatywnych form wsparcia.

obligatoryjne to

praca socjalna – realizowana przez cały projekt
2dniowy wyjazd integracyjny z elementami rozwoju umiejętności komunikacji i bycia w grupie
warsztaty wolontariatu z 3 inicjatywami oddolnymi skierowanymi do mieszkańców
warsztaty ekologiczne;
fakultatywne to

• treningi kompetencji i umiejętności społecznych
• warsztat profilaktyki uzależnień ( ściśle powiązany z kursem prawa jazdy kat. B)
• kurs prawa jazdy kat. B
• usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym –grupowa i indywidualna terapia psychologiczna , psychospołeczna oraz rodzinna

W trakcie realizacji projektu przewidziano wymianę informacji i współpracy z beneficjentami projektów w CT 8 działającymi na obszarze realizowania projektu, w tym przewidziano upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, o harmonogramie realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie, uczestnikom projektu oraz udzielana im będzie ewentualne wsparcie w procesie rekrutacji.

Przewidziano nawiązanie współpracy z OWES funkcjonującym na obszarze realizacji projektu.

ZADANIA PROJEKTU

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna bezpośrednio z uczestnikami projektu będzie realizowana od dnia rekrutacji i do 3 miesięcy od zakończenia projektu (w przypadku os poszukujących pracy oraz osób podejmujących pracę) i prowadzona będzie na podstawie kontraktu socjalnego. Praca socjalna obejmować będzie wsparcie uczestników na wszystkich etapach realizacji projektu:
1.w procesie rekrutacji;
2. w trakcie trwania projektu
3. po zakończeniu projektu –utrzymanie kontaktu z uczestnikami.

DWUDNIOWY WYJAZD INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY

Dwudniowy wyjazd ma na celu:
umożliwienie wzajemnego poznania się uczestników,
zainicjowanie współpracy
rozpoczęcie procesu edukacji
ustalenie form pożądanego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.
Termin realizacji IX –X 2020 roku – województwo dolnośląskie.

WARSZTATY EKOLOGICZNE

We wrześniu 2020 roku oraz w czerwcu 2021 roku w Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN.
Tematyka:
- ochrona środowiska i różnorodności bio-geologiczną regionu,
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
- odpowiedzialność człowieka za środowisko i jego zasoby
Warsztaty będą łączyły integrację z edukacją społeczną i obywatelską, w odniesieniu do otoczenia jakim jest środowisko naturalne.
Na zakończenie 2 etapu wybrane osoby z projektu poprowadzą prezentację na temat wybranych zagadnień dotyczących Karkonoszy przed zaproszonymi gośćmi. Będzie to równocześnie ukoronowaniem ścieżki reintegracji społecznej.

WOLONTARIAT

Zorganizowany zostanie cykl warsztatów poświęcony organizacji wolontariatu. Wsparciem objętych zostanie 18 osób. Zawarte zostaną umowy o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych z uczestnikami. Działania wolontarystyczne poprzez działania na rzecz innych osób będą przygotowywały osoby bierne lub bezrobotne do podjęcia pracy. W ramach zajęć uczestnik dostrzeże własny zasób i potencjał oraz zacznie wykorzystywać go na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty będą uniwersalne i zgodnie z zasadą równych szans oraz niedyskryminacji i równego dostępu do form wsparcia, będą w nich uczestniczyć również osoby niepełnosprawne. Warsztat będzie zorganizowany w miejscu dostosowanym do wymogów osób z niepełnosprawnościami (w zależności od potrzeb uczestników), na terenie Szklarskiej Poręby. Jeśli będzie to miejsce oddalone od centrum będzie zorganizowany transport by umożliwić swobodne i bezpieczne dotarcie uczestników. W stałym kontakcie z uczestnikami i organizatorem wolontariatu będą pracownicy socjalni oraz koordynator, którzy na bieżąco będą reagować sytuacjach trudnych. Za zadanie odpowiedzialny będzie koordynator projektu.
Warsztaty obejmować będą 3 rodzaje zajęć
1. teoria obejmuje zasady organizacji wolontariatu na podstawie obowiązujących przepisów, a także warsztaty z przekuwania pomysłu w przedsięwzięcie, w tym wybór pomysłu, planowanie celów i zadań, oddziaływanie na środowisko i otoczenie, podział ról i odpowiedzialności, monitoring i kontrolę, planowanie budżetu, rozliczenie i sprawozdawczość, określanie ryzyk i definiowanie sposobów zapobiegania ryzykom, ewaluację;
2. realizację wybranej i omówionej inicjatywy oddolnej ( typu: dzień sąsiada, dzień integracji lub inne organizujące społeczność lokalną)- przewidziane są do zrealizowania 3 oddolne inicjatywy animujące lokalną społeczność , na każdą z inicjatyw przewidziane jest 2 tysiące złotych (łącznie 6 tysięcy), na zakupy związane z tą inicjatywą;
3. świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności przez uczestników projektu (na rzecz świetlic środowiskowych, stowarzyszeń, samorządu i MOPS.

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Wypłacane będą świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych i okresowych dla wszystkich uczestników projektu, w wysokościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości gminy.

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening kompetencji i umiejętności społecznych będzie obejmował następujące zagadnienia:

• autorefleksja – ja, moje zasoby i potencjał oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju
metody i narzędzia pozytywnej autoprezentacji, w tym: wizerunek, mowa ciała, konstruowanie wypowiedzi w różnych sytuacjach w grupie i z pracodawcą;
• asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętność wyrażania opinii), rozwiązywanie konfliktów
• praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),
• trening umiejętności negocjacyjnych w relacjach z pracodawcą
• radzenie sobie ze stresem, trening uważności, sztuka relaksu i nauka autorelaksacji
• coaching, mentoring, doradztwo zawodowe i społeczne –jak poruszać się w gąszczu nazw i jak korzystać ze wsparcia.

Treningi będą w 2 gr. dobranych pod względem sytuacji osobistej, potrzeb i oczekiwań oraz planów na przyszłość.

GRUPOWA I INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOSPOŁECZNA I RODZINNA

W ramach zadania prowadzona zostanie terapia psychologiczna, psychospołeczna lub rodzinna- grupowa i indywidualna dla 14-16 osób.
Przewiduje się podział uczestników na 2 grupy podobne pod względem doświadczeń i sytuacji rodzinnej / życiowej. Podział umożliwi zastosowanie terapii celowanej na rozwiązanie konkretnych problemów i zwiększy efektywność terapii.
Dla każdej z grup przewiduje się 4 spotkania po 2 h warsztatowe (8 h I gr + 8 h II gr =16 h). Po 2 h warsztatów psycholog jeszcze przez godzinę będzie służył wsparciem indywidualnym (terapia indywidualna) dla zainteresowanych ( łącznie 8 h w projekcie). Merytoryczny zakres terapii indywidualnej będzie wypadkową zagadnień poruszanych w grupie lub indywidualnych potrzeb danego uczestnika.

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

zrealizowany zostanie kurs prawa jazdy kat. B dla 6 osób w okresie od listopada 2019 roku do marca 2020 roku.
W ramach kursu, zorganizuje badanie lekarskie uczestników.
Po zakończeniu kursu opłacony zostanie egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Kurs prawa jazdy przeprowadzony zostanie w Szklarskiej Porębie lub okolicy (wówczas uczestnicy będą dowożeni lub dostaną środki pieniężne na dojazd). Jazdy rozpoczynać się będą i kończyć w miejscu zamieszkania.
Przewiduje się zajęcia teoretyczne i jazdy – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzący musi zapewnić miejsce do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wraz z możliwością multimedialnego rozwiązywania testów.

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA, UZALEŻNIEŃ I USAMODZIELNIENIA

zrealizowane zostaną warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnego rozpoznawania objawów uzależnienia od alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy. Prowadzone będą w KIS i będą odpowiadały na indywidualne potrzeby uczestników. Zajęcia prowadzone będą przez terapeutę uzależnień.
Przewiduje się 15 godzin warsztatowych dla uczestników 5 miesięcy po 3 h warsztatowe.
Termin realizacji zadania to okres od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku (z wyłączeniem miesiąca ferii zimowych).
Zadanie skierowane jest obowiązkowo do młodych osób z MOW oraz osób korzystających z kursu prawa jazdy.
Wsparciem w ramach instrumentu aktywnej integracji o charakterze społecznym zostanie objętych 10 osób.

Dokumenty do pobrania

pobierz - Zarzadzenie
pobierz - Umawa uczestnika projektu
pobierz - Formularz rekrutacyjny
pobierz - Karta oceny

plakat3b

RSS