Ułatwienia dostępu

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej - to jednostka organizacyjna MOPS, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w”

  • odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
  • powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy
  • podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej to też jednostka udzielająca wsparcia w:

  • integrowaniu się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych,
  • pomagająca w samoorganizowaniu się jego członkom,
  • podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzających do tworzenia własnych miejsc pracy.

Klub jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup wrażliwych, a nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej część działalności statutowej realizuje w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej, przy ulicy Kolejowej 22 w Szklarskiej Porębie.

RSS