Ułatwienia dostępu

BON ENERGETYCZNY

Nabór wniosków dotyczących bonu energetycznego rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej 11.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają określonych stawek.

Wniosek o wypłatę „BONU ENERGETYCZNEGO” składa się od dnia 01 sierpnia 2024 r.

  • na piśmie osobiście w pokoju nr 16 - I piętro (tel. 75 717 21 46 w. 136 lub 609 430 013 ) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,

Gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość takiego dochodu na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała te kwoty, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Dochód ustala się zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858). Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny przyznaje się jednorazowo w wysokości:

  1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w podwójnej wysokości.
W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 859 opublikowano ustawę z 23.5.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.