Ułatwienia dostępu

Miasto Szklarska Poręba otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w wysokości 13 219,20 zł.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem i niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

2024 03 21