Ułatwienia dostępu

Dadatek do niektórych źródeł ciepła

MIESZKAŃCY SZKLARSKIEJ PORĘBY!!!

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 od dnia 22 września 2022 roku można złożyć wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku otrzymają gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Rozporządzenie w sprawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001974

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967


Klauzula RODO – pobierz